Klachten

U hebt een klacht. Wat nu?
Als u ontevreden bent of een klacht heeft over mij of de gegeven behandeling, dan kunt u op verschillende manieren uw onvrede kenbaar maken.

Stap 1: vertel het mij.
Als ik niet weet dat u ontevreden bent, kan ik ook niets ondernemen om de klacht op te lossen. Ik stel het daarom erg op prijs dat ik de gelegenheid krijg om er met u over te praten.

Stap 2: De klachtfunctionaris van een beroepsorganisatie
Komt u er met mij niet uit, of heeft u redenen om van een gesprek met mij af te zien, dan kunt u zich wenden tot de klachtfunctionaris van mijn beroepsorganisatie waarbij ik ben aangesloten. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Verdere info vindt u hier: Klachtenfunctionaris NVST

Zodra de klachtfunctionaris uw klacht heeft ontvangen, informeert deze u over de verdere procedure.

Overige stappen
Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kunt u een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: ik ben aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie. Namelijk: stichting zorggeschil. U kunt zich hiertoe wenden met uw klacht. De geschillencommissie doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen. Meer info vindt u op: www.zorggeschil.nl

Bij de tuchtcolleges kunt u alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen (beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van RBCZ/TCZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie waarbij ik als therapeut ben aangesloten.

Wie kan een klacht indienen?
De volgende personen kunnen een klacht indienen:
• De cliënt (u bent de directe belanghebbende); • Een naaste betrekking of nabestaande (partner, ouders of andere familieleden van de cliënt); • Degene aan wie de directe belanghebbende een opdracht tot klagen heeft verstrekt en een machtiging daartoe heeft afgegeven. Vergeet niet hierbij de machtiging en een kopie van het identiteitsbewijs van de belanghebbende mee te sturen met de klacht; • De Inspecteur voor de Volksgezondheid.

Kinderen van gescheiden ouders:
• Kinderen tot 16 jaar: Beide ouders moeten toestemming geven voor een medische behandeling. Daarom moeten ook beide ouders het klachtenformulier ondertekenen.
• Kinderen vanaf 16 jaar: Kinderen vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen over zaken die hun gezondheid betreffen. Toestemming van de ouders is niet nodig. Indien een van de ouders hen vertegenwoordigt, moet deze gemachtigd zijn door de directe belanghebbende.