Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Massagepraktijk Elvarah aangeboden diensten.
En gelden voor iedereen die een van de aangeboden diensten afneemt.
Massagepraktijk Elvarah biedt massages voor alle leeftijden aan.
En ook Ismakogielessen, ademcoaching, cursus babymassage en bekkenbodemcursus.

Massagepraktijk Elvarah verleent geen medische-, fysiotherapeutische-, sport- en erotische massages. Bij medische klachten is het van belang om vooraf met je behandelend arts of specialist te overleggen voordat je een massage ondergaat of een cursus start.

 

Massage

 • Een afspraak voor een massage, mondeling of via e-mail gemaakt, is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Er wordt op je gerekend. Kosteloze annulering van een massage is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk. Deze is pas geldig wanneer deze door massagepraktijk Elvarah is bevestigd. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak of verhindering zonder kennisgeving, wordt de afgesproken massage volledig in rekening gebracht. Niet tijdig geannuleerde massages komen niet voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking;
 • Bij ziekte of uitval van de masseur zal Massagepraktijk Elvarah je zo snel mogelijk hiervan op de hoogte stellen. En in overleg, zo spoedig mogelijk een alternatieve datum afspreken;
 • Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot je gezondheid en medisch verleden. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling stopzetten en doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn daarna weer mogelijk zodra je behandelend arts hierin toestemt.
 • Het intakeformulier, behandelovereenkomst en privacy protocol (AVG) zijn onderdeel van administratieve verplichtingen van Massagepraktijk Elvarah. Het privacy protocol staat op de website vermeld;
 • Al je persoonlijke en medische gegevens zullen nooit zonder jouw toestemming aan derden worden verstrekt;
 • Het is noodzakelijk dat je mij op de hoogte stelt en houdt van je gezondheidstoestand en de veranderingen daarin. Indien je informatie achterhoudt over eventuele ziektes,  blessures en dergelijke kan je mij NIET verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de door mij gegeven massage;
 • Elke behandeling kan contant of direct met een Tikkie betaald worden;
 • Bij Massagepraktijk Elvarah staan ethiek en hygiëne hoog aangeschreven. En er wordt verwacht van haar cliënten dat zij daar eveneens zorg voor dragen. Massagepraktijk Elvarah houdt zich het recht voor de massage te annuleren indien, er naar haar oordeel, hiervan geen sprake is. De massage wordt wel in rekening gebracht;
 • Massagepraktijk Elvarah behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren;
 • Massagepraktijk Elvarah heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het massageaanbod en de tarieven aan te passen. Actuele tarieven staan op de website vermeld;
 • Massagepraktijk Elvarah is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen;
 • Massagepraktijk Elvarah vindt het belangrijk in alle rust te kunnen werken. Daarom graag de telefoon op stil of uit zeten.

 

Cursus

 • Je schrijft je in voor een aangeboden cursus bij Massagepraktijk Elvarah door het invullen van een inschrijfformulier dat bij aanmelding wordt toegestuurd. Door het retourneren van het inschrijfformulier ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Massagepraktijk Elvarah. Na het inschrijven ontvang je via e-mail een factuur met betalingsgegevens.
 • Prijzen zijn inclusief BTW. Betaling vindt contant plaats of per bank o.v.v. het factuurnummer en je naam. Je definitieve inschrijving voor een cursus volgt nadat Massagepraktijk Elvarah het cursusgeld heeft ontvangen.  Je ontvangt hiervan een bevestiging via e-mail. Wanneer het cursusgeld niet voorafgaand aan de cursus door Massagepraktijk Elvarah is ontvangen, kan je deelname aan de cursus worden geweigerd;
 • Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus geannuleerd. Het cursusgeld wordt dan per omgaande terugbetaald;
 • Ontbinding van je inschrijving is schriftelijk of per e-mail mogelijk tot twee weken voor aanvang van de cursus. En is pas geldig wanneer Massagepraktijk Elvarah deze heeft bevestigd. Het betaalde cursusgeld zal dan binnen 14 dagen op je rekening worden teruggestort onder inhouding van 30% van het cursusgeld voor gemaakte kosten;
 • Bij ontbinding van je inschrijving binnen 14 dagen voor de cursus wordt geen terugbetaling gedaan. Dit geldt ook wanneer je voortijdig de cursus beëindigt;
 • Annulering van deelname aan een cursus door overmacht is mogelijk, mits dit aangetoond kan worden. In overleg kun je aan een nieuwe cursus meedoen, mits deze gepland is en er voldoende plaats is. Het betaalde cursusgeld geldt als inschrijving voor de nieuwe cursus;
 • Wanneer je een cursusdag niet aanwezig kunt zijn, kun je dit via e-mail of telefoon doorgeven, liefst minimaal 24 uur voor de les. Terugbetaling van het cursusgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk. Inhalen van gemiste lessen is alleen mogelijk wanneer er paralellessen georganiseerd zijn;
 • Indien blijkt dat het ten behoeve van je kind niet verstandig is de cursus babymassage voort te zetten, zal naar een andere mogelijkheid worden gezocht kan dan bijvoorbeeld, Tegen bijbetaling zou dan bijvoorbeeld een groepsles kunnen worden omgezet in privélessen. Terugbetaling van het cursusgeld is niet mogelijk;
 • Mocht een cursus door overmacht niet door kunnen gaan, dan heeft Massagepraktijk Elvarah het recht een andere datum vast te stellen. Mocht je hier niet aan deel kunnen nemen dan heb je recht op terugbetaling van het cursusgeld;
 • Massagepraktijk Elvarah heeft het recht een (aangemelde) cursist van deelname uit te sluiten;
 • Bij bepaalde medische condities kan Massagepraktijk Elvarah besluiten een ouder en kind te weigeren voor deelname aan de babymassagecursus. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld: invloed op de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door de docente. Dit zal altijd in overleg met de ouders/verzorgers gebeuren. Het achterhouden van medisch noodzakelijke informatie, kan tot ontzegging van verdere deelname aan de cursus leiden;
 • Massagepraktijk kan door cursisten niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe en/of indirecte gevolgen van de door hen geleerde lesstof. Deelname aan een cursus van Massagepraktijk Elvarah geschiedt volledig op eigen risico en je blijft verantwoordelijk voor je eigen handelen;
 • Massagepraktijk Elvarah is niet aansprakelijk voor eventueel letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is Massagepraktijk Elvarah aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke bezittingen tijdens de cursus;
 • Massagepraktijk Elvarah is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de reader die Massagepraktijk Elvarah verstrekt tijdens een cursus. Er rust auteursrecht op de reader en  mag daarom niet anders worden gebruikt dan voor persoonlijke studie. Ook het gebruik voor commerciële doeleinden of het kopiëren  ervan is niet toegestaan;
 • Je persoonlijke en medische gegevens (en indien van toepassing die van je kind) worden nooit aan derden verstrekt;
 • Massagepraktijk Elvarah kan voor eigen promotieactiviteiten, beeld- en/of geluidsopnamen maken tijdens een cursus. Dit echter alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens door een cursist tijdens een cursus, is alleen mogelijk na toestemming van de docent en de andere cursisten;
 • Massagepraktijk Elvarah heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het programma van een cursus van Massagepraktijk Elvarah en de tarieven aan te passen. Actuele tarieven zijn op de website te vinden.

 

Zijn er klachten?

Als therapeut, aangesloten bij de beroepsvereniging NVST, ben ik gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode. Wanneer er ondanks mijn inspanningen toch klachten zijn over mijn behandelingen of praktijkvoering, dan hoor ik dat graag. Ik sta altijd open voor suggesties ter verbetering. Samen kunnen we dan proberen om tot een oplossing te komen.

Komen wij er samen niet uit, dan kan er een beroep worden gedaan op het klachtrecht van de beroepsvereniging . (www.nvst.nl),  en voor het tuchtrecht van RBCZ, stichting TCZ Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (www.tcz.nu). Ook kunt u terecht bij Stichting Zorggeschil. (www.zorggeschil.nl) en www.Quasir.nl  (Expertisecentrum op het gebied van klachten in zorg en welzijn)

Stichting Zorggeschil is een onafhankelijke geschilleninstantie waarmee u contact kunt opnemen over uw klacht. Deze geschillencommissie is onpartijdig en gaat vertrouwelijk met uw gegevens om.

 

 

Massagepraktijk Elvarah
Erica Masselink

Hunze 133
9204 BK Drachten

T:  0512 – 537301
E:  info@elvarah.nl

KvK: 01112636