Privacybeleid

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Of die u mij zelf uit eigen beweging heeft gegeven.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Geheimhouding
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
2. Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
3. Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
4. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Massagepraktijk Elvarah verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.
Hieronder leest u om welke persoonsgegevens het gaat:
Voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, en gezondheidsgegevens die relevant zijn voor het geven van een goede behandeling. Daarnaast ook de gegevens die u zelf verstrekt door middel van correspondentie, telefonisch contact en tijdens de consulten.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Waarom deze gegevens nodig zijn
- Om de therapiesessie op een juiste manier uit te kunnen voeren.
- Voor het voeren van een adequate boekhouding en betalingsafhandeling
- Om zo nodig contact met u op te kunnen nemen

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. • Uw naam, adres en woonplaats • uw geboortedatum • de datum van de behandeling • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’ • de kosten van het consult.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wettelijk is geregeld dat persoonsgegevens gedurende 15 jaar moeten worden bewaard om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn wanneer er vragen of geschillen optreden. Dit gebeurt conform de AVG die op 25 mei 2018 in werking treedt.

De veiligheid van uw gegevens
Massagepraktijk Elvarah verkoopt uw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van massagepraktijk Elvarah, wordt een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Voor administratieve, fiscale en boekhoudkundige doeleinden wordt uitsluitend uw voorletter en achternaam gedeeld met onze boekhouder.
De bescherming van uw gegevens worden zeer serieus genomen en er zijn dan ook passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@elvarah.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@elvarah.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, kan u worden verzocht een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. In verband met de bescherming van uw privacy is het verstandig om het paspoortnummer en uw burgerservicenummer (BSN) daarbij onleesbaar te maken.
Massagepraktijk Elvarah zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Massagepraktijk Elvarah
Hunze 133
9204 BK Drachten
Tel: 0512-537301
www.elvarah.nl
info@elvarah.nl